Regulament oficial al concursului - Facebook Timflow Woodtracking – campanie Timflow de Paște

Perioada concursului: 26.04.2021 – 30.04.2021 ora 00:00.

Concursul cu premii intitulat „Campanie Timflow de Paște” (în continuare „Concursul”) este organizat de către HS Timber Productions S.R.L (CUI: RO14554103).

Concursul va fi organizat și se va desfășura la nivel național, online, la adresa web: https://www.facebook.com/TimflowWoodtracking.

Concursul va fi lansat începând cu data de 26 APRILIE 2021 (ora: 10:00) și se va desfășura până la data de 30 APRILIE 2021 inclusiv (ora: 23:59).

La concurs pot participa doar persoane care au 18 ani împliniți.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Concursului.

Identitățile Câștigătorilor Concursului vor fi comunicate prin afișarea pe: https://www.facebook.com/TimflowWoodtracking în data de 3 MAI 2021.

Pentru a se înscrie în vederea participării la Concurs, orice persoană care îndeplinește condițiile de participare descrise în Regulamentul Concursului trebuie să dețină/creeze un cont Facebook și un cont pe website-ul Timflow (https://www.timflow.com/).

Participantul va trebui să:

- Găsească indiciul (reprezentând un pop-up) care se ascunde printre înregistrările transporturilor către fabricile HS Timber Productions pe https://www.timflow.com/.

- Trimită un mesaj privat cu print screen-ul indiciului pe Facebook Messenger-ul paginii https://www.facebook.com/TimflowWoodtracking.

- Comenteze cu „#TimflowEasterCampaign” la postarea pe Facebook (comentariile se adaugă la postarea cu concursul și nu pe wall, sau la alte postări de pe pagina de Facebook Timflow Woodtracking).

- Dea „LIKE” paginii de Facebook Timflow Woodtracking.

- Conturile false vor fi eliminate și blocate.

- La finalul concursului, câștigătorul va trebui să trimită un mesaj privat cu datele personale de pe contul propriu de Facebook: copie CI.

- Premiul trebuie revendicat în decurs de o săptămână de la data anunțării câștigătorului, dacă la finalul acestei perioade premiile nu sunt revendicate, se vor extrage alți câștigători.

- La concurs nu poate participa personalul din holdingul HS Timber Group.

- Participanții se vor înscrie în Concurs o singură dată pe zi.

La sfârșitul Concursului și cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul Regulament, vor fi desemnați 4 (patru) câștigători. Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți cu un program online de tragere la sorți – random.org.

O persoana poate fi castigatoarea unui singur premiu.

Se vor efectua patru extrageri separate, cate una pentru fiecare zi de concurs (27.04.2021 – 30.04.2021). Daca rezultatul extragerilor din zile diferite vor desemna o persoana care a fost desemnata deja castigatoare, se va mai realiza o extragere noua pentru a desemna o persoana diferita.

Toți participanții care respectă regulile concursului vor fi incluși în tragerea la sorți.

Premii Câștigători desemnați: 4 (patru) telefoane Samsung Galay A72, în valoare de 6,559,95 lei (cu TVA inclus). Premiile acordate in prezentul Concurs nu se pot preschimba in bani numerar sau in alte bunuri/ produse.

Participanții desemnați Câștigători ai Concursului urmează să fie validați de către Organizator în perioada 3 MAI – 7 MAI, conform Regulamentului concursului.

Organizatorul

HS Timber Productions S.R.L

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE.

Holdingul HS TIMBER GROUP dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

1. Scopul și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de participant la concursul „Campanie Timflow Paște” organizat de Societate. Societatea prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării câștigătorilor și trimitere a premiilor.

2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopul specificat mai sus sunt cele obținute de la dumneavoastră (persoana vizată).

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator și își desfășoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate, în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime, care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

5. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade: 2 luni.

6. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

7. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

8. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal prevăzute la Secțiunea 1 reprezintă o obligație necesară pentru participarea la concursul organizat de Societate, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru putea participa la acest concurs. În cazul în care persoana vizată nu dorește sa furnizeze datele pentru scopul mai sus menționat, înregistrarea si participarea la concurs nu este posibilă.

9. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

10. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: HS Timber Productions, Strada Grigore Alexandrescu, Nr. 59, HQ Victoriei Building, et. 2, 010623, Sector 1, București sau prin e-mail la dataprotection@schweighofer.ro .